Logo: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie

Oficjalna strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo, w dniach 24, 25, 26 maja 2022 r. uczniowie klas VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

 

 • Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.
 • Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

Ogólne zasady dotyczące egzaminu

 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
 1. 24.05.2022 r. – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. 25.05.2022 r. – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. 26.05.2022 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa  90 minut.
 • W przypadku uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do przedłużenia czasu pracy trwa odpowiednio:
  – egzamin z języka polskiego – 180 minut
  – egzamin z matematyki – 150 minut
  – egzamin z języka obcego nowożytnego – 135 minut
 • Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę w strojach galowych.
 • Uczniowie mają ze sobą legitymacje.
 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (poza osobami z odpowiednimi dostosowaniami).
 • Nie wolno przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Uczniowie mogą mieć ze sobą małą butelkę wody, która powinna stać na podłodze przy nodze stolika.
 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku  mogą  znajdować  się  wyłącznie  arkusze  egzaminacyjne,  materiały  i  przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub  z niepełnosprawnościami – leki  i  inne  pomoce  konieczne  ze  względu  na  chorobę  lub niepełnosprawność.
 • Członkowie Zespołu Nadzorującego losują numery stolików, przy których uczniowie będą pracować.
 • Uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem po otrzymaniu polecenia nauczyciela.
 • Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu.
 • W czasie egzaminu uczniowie nie opuszczają sali.
 • W uzasadnionych przypadkach uczniowie udają się do toalety pod opieką innego nauczyciela. Potrzebę wyjścia uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki.
 • Uczeń zostawia na ławce zamknięty arkusz.
 • Po rozdaniu arkuszy uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali.
 • Jeżeli uczeń skończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
 • Jeżeli uczeń zakłócałby przebieg egzaminu, przewodniczący przerywa mu pracę i unieważnia egzamin.
 • Egzamin można również unieważnić, gdy uczeń
  1. rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie
  2. wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej
  3. wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych
 • Uczeń, któremu unieważniono egzamin, pisze go w terminie czerwcowym.

Po rozdaniu arkuszy uczniowie:

– zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza
– sprawdzają kompletność arkusza tj. czy zawiera zeszyt zadań oraz kartę odpowiedzi
– czy zeszyt zadań zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony
– czy nr pesel na naklejkach jest prawidłowy
– wpisują kody i umieszczają naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego
– nie wolno podpisywać się na arkuszu

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

 1. informuje zdających o zakończeniu pracy
 2. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
 3. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów
 4. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną  zaświadczenia/ informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎ Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

Wyniki egzaminu uczniowie poznają 1 lipca 2022 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 8 lipca 2022r.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

i OKE:

https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/

Jak radzić sobie ze stresem? - link

Autor:  szkola.przyrow.pl
20
MAJ
2022
28
razy
czytano

119/679

Na skróty

Mobilnie w stałym kontakcie z gminą

Razem możemy więcej

Tworzymy przestrzeń dla wspólnoty i aktywnego uczestnictwa w życiu Naszej placówki. Uczymy się szanować siebie nawzajem oraz wspólnie rozwiązywać pojawiające się konflikty.

W dobrym kierunku

Wierzymy w znaczącą rolę szkoły i pozytywne relacje między uczniami a nauczycielami. Aktywnie inspirujemy, stawiamy wyzwania, wspieramy uczniów i siebie nawzajem, aby pozytywnie wpływać na rozwój przyszłych pokoleń.            

Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Dostępny samorząd - granty

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

Dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie